HISTORIA SPÓŁKI

Spółka dla Zagospodarowania Hali Skrzyczeńskiej jest bezpośrednią kontynuatorką „Spółki dla Zagospodarowania Wspólnot pastwiskowo – leśnych w osiedlu Szczyrk”, która została powołana decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku-Białej w dniu 15 maja 1965 roku, stosownie do art. 25 Ustawy z 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu Wspólnot gruntowych.

W piśmie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dnia 17 lipca 1965 roku informującym Spółkę o zatwierdzeniu jej Statutu, zostały też wymienione Spółki dla zagospodarowania ww. Wspólnot pastwiskowo – leśnych, wśród których została wymieniona Spółka dla Zagospodarowania Hali Skrzyczenko, bo tak ówcześnie była nazywana Hala Skrzyczeńska.

W sezonie pasterskim 2019 na łąkach, halach i trasach narciarskich w Szczyrku wypasało się około 350 owiec. W najbliższych planach jest budowa szałasu pasterskiego. Począwszy od 2020 roku planowana jest organizacja w Szczyrku imprez związanych z kultywowaniem lokalnych tradycji pasterskich. Spółka planuje także przygotowanie oferty edukacyjnej związanej z pasterstwem.

Spółka dla Zagospodarowania Hali Skrzyczeńskiej ma siedzibę w Szczyrku przy ul. Salmopolskiej 43a. Zarząd Spółki jest cztero osobowy i wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków na trzyletnią kadencję. W kadencji 2019-2022 Zarząd Spółki tworzą: Stanisław Kubaszek – prezes, Jan Dunat – wiceprezes, oraz dwóch członków: Ryszard Cembala oraz Jerzy Więzik. Zgromadzenie wybiera także Komisję Rewizyjną Spółki na trzyletnią kadencję.

Na podstawie podpisanych w 2018 roku umów z Fundacją Przyroda i Człowiek, Nadleśnictwem Bielsko oraz Szczyrkowskim Ośrodkiem Narciarskim S.A. Spółka podjęła szerokie działania zmierzające do reaktywowania na terenie Szczyrku wypasu owiec. W tym działaniu Spółka oraz instytucje ją wspierające widzą realną szansę na odtworzenie jednego z elementów kulturowego dziedzictwa naszego regionu.

Perspektywiczne i proregionalne myślenie i działanie Zarządu Spółki stało się jedną z podstaw dla dokonanej w ostatnich pięciu latach zmiany ówczesnego „skansenu narciarskiego” w Szczyrku na obecny wizerunek Szczyrku jako najnowocześniejszego i stale rozwijającego się ośrodka narciarskiego w Polsce.

W październiku 2014 roku Zarząd Spółki podpisał umowę o współpracy ze Szczyrkowskim Ośrodkiem Narciarskim S.A. w konsekwencji której Spółka wydzierżawiła dla SON S.A. swoje tereny na Hali Skrzyczeńskiej. Dzierżawa tych terenów umożliwiła słowackiemu inwestorowi z Tatry Mountain Resorts a.s. (który w marcu 2014 roku został większościowym udziałowcem SON) realizację wieloletnich planów inwestycyjnych związanych z przebudową i rozbudową ośrodka narciarskiego Czyrna – Solisko w Szczyrku.

TERENY LEŚNE 

Dla terenów leśnych Spółki jest sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu, a nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuja Starosta Bielski.

Spółka jest płatnikiem podatku gruntowego, leśnego oraz od nieruchomości na podstawie corocznych nakazów podatkowych gdzie beneficjentem podatku jest Gmina Szczyrk.

REGON: 0723316129 

NIP: 9372306680

Spółka posiada rachunek bankowy, księgowość jest prowadzona przez biuro rachunkowe, Spółka ma też stałą obsługę prawną.